מַעֲרֶכֶת הַצּוּרוֹת

ש ל מ י ם    ו מ ר ו ב ע י ם

מ"צ 1. םסימני הזיהוי של שבעת הבניינים בגזרת השלמים

מ"צ 2. ם⇐ דף ניווט — סימני הזיהוי של שבעת הבניינים בגזרת השלמים

מ"צ 3. םשמות פועל ושמות פעולה בגזרת השלמים

מ"צ 4. םגזרת המרובעים

מ"צ 5. םשמות המתחילים בתי"ו מוספית בגזרת השלמים ושורשים תנייניים בגזרת המרובעים

מ"צ 6.ם⇐ דף ניווט — שמות בגזרת השלמים המתחילים בתי"ו מוספית

מ"צ 7. םשמות בגזרת המרובעים

מ"צ 8. םשמות דגושים לעומת שמות שאינם דגושים

מ"צ 9. ם⇐ דף ניווט — שמות דגושים לעומת שמות שאינם דגושים


ח פ " ן   ו ח פ י " ץ

מ"צ 10. םמבוא לגזרת חפ"ן — הצורות השכיחות

מ"צ 11. םגזרת חפ"ן (חסרי פ"נ)

מ"צ 12. ם⇐ דף ניווט — גזרת חפ"ן

מ"צ 13. םגזרת חפי"ץ

מ"צ 14. םשמות המתחילים במ"ם מוספית בגזרות שלמים, מרובעים, חפ"ן וחפי"ץ


נ פ " א

מ"צ 15. םגזרת נפ"א (נחי פה"פ א)


נ פ " י / ו

מ"צ 16. םמבוא לגזרת נפ"י/ו — הצורות השכיחות

מ"צ 17. םגזרת נפ"י/ו (נחי פה"פ י/ו)

מ"צ 18. ם⇐ דף ניווט — גזרת נפ"י/ו

מ"צ 19. םשני תרגילים לגזרת נפ"י/ו

מ"צ 20. םמשקלי השמות בגזרת נפ"י/ו ושורשים תניינים הנגזרים משמות בגזרה זו


נ ל " י / ה    ו נ ל " א

מ"צ 21. םגזרת נחי ל"י/ה (נל"י/ה), כולל שמות פעולה, הסבר על אנלוגיות ושורשי מג"ן כת"ם

מ"צ 22. ם⇐ דף ניווט — גזרת נל"י/ה

מ"צ 23. םגזרת נחי ל"א (נל"א), כולל שמות פעולה וצורות באנלוגיה

מ"צ 24. ם⇐ דף ניווט — גזרת נל"א

מ"צ 25. םתרגילים — ניתוח פעלים בגזרת נל"י/ה ובגזרת נל"א

מ"צ 26. םמשקלי השמות בגזרות נל"א ונל"י/ה ושורשים תנייניים הנגזרים משמות בגזרות אלה

מ"צ 27. םכמה שורשים מורכבים (תרגיל מילוי)


ג ר ו נ י י ם

מ"צ 28. םהקדמה — שלוש תופעות בסביבת העיצורים הגרוניים

מ"צ 29. םתופעה ראשונה — תשלום דגש

מ"צ 30. םתופעה שנייה — חטפים במקום שוואים

מ"צ 31. םתופעה שלישית — הנמכת תנועה

מ"צ 32. םפה"פ גרונית בבניינים הופעל, קל, נפעל והפעיל


נ ע " ו / י    ו ע " ע

מ"צ 33. םגזרת נע"ו/י — הצורות השכיחות (גרסת PDF של המצגת)

מ"צ 34. םגזרת נע"ו/י (נחי ע"ו/י)

מ"צ 35. ם⇐ דף ניווט — גזרת נע"ו/י

מ"צ 36. םתרגיל ניתוח פעלים בגזרת נע"ו/י

מ"צ 37. םמשקלי השמות בגזרת נע"ו/י — הצורות השכיחות (גרסת PDF של המצגת)

מ"צ 38. םמשקלי השמות בגזרת נע"ו/י, כולל שורשים תנייניים הגזורים משמות בגזרה זו

מ"צ 39. ם⇐ דף ניווט — משקלי השמות בגזרת נע"ו/י

מ"צ 40. םניתוח שמות בגזרת נע"ו/י (שני תרגילים)

מ"צ 41. םגזרת הכפולים (ע"ע), כולל השוואה לגזרות אחרות ורשימת שורשים נבחרים

מ"צ 42. םמשקלי השמות בגזרת הכפולים, כולל שורשים תנייניים הגזורים משמות בגזרה זו

מ"צ 43. ם⇐ דף ניווט — משקלי השמות בגזרת הכפולים


ש מ ו ת   ה פ ע ו ל ה  —  טנבנלנהננמנס כ מ ת

מ"צ 44. םמשקלי שמות הפעולה בבניינים השונים בכל הגזרות


ד ר כ י   ה ת צ ו ר ה   ונהנבנחננ ה   ב י ן   צנונרנננינם

מ"צ 45. םכיצד מחדשים מילים בעברית? דרכי תצורת המילים ושאילה מלעז

מ"צ 46. םצורני נטייה לעומת צורני גזירה


ש ו נ ו ת 

מ"צ 47. םמשמעויות פעלים — פעיל וסביל

מ"צ 48. םצורות הבינוני בתפקידן כחלקי דיבור שונים (פועל, שם עצם ושם תואר)

מ"צ 49. םשתי צורות בינוני לנקבה

מ"צ 50. םתחיליות הבניינים נפעל, הפעיל והופעל בגזרות השונות

מ"צ 51. םשורשים תנייניים ושורשים גזורי שם

מ"צ 52. םדרכי היווצרות השורשים — סיכום

מ"צ 53. םצורות הקטנה והחלשה בעברית

מ"צ 54. םשמות הנוטים על דרך השמות הדגושים


ד פ י   ע ז ר

מ"צ 55. םמונחים לשוניים־דקדוקיים ודגשים שכדאי לזכור לקראת בחינת הבגרות בלשון עברית

מ"צ 56. םנספח 2 — דף עזר לנבחן (מצורף לבחינת הבגרות)

%d בלוגרים אהבו את זה: